VILLKOR

VÅRA VILLKOR

FÖR KÖP ONLINE

Våra villkor

 

 

 

§ 1 Allmänt

(1) Företaget 24H-TRYCK - HK Sports & Golf AB, S:t Eriksgatan 9, 112 39 Stockholm – nedan 24htryck.se – saluför via sina Internet-sidor förbrukningsmateriel till framförallttryckeriföretag och copyshops (huvudsakligen papper, färger och lacker).

(2) Nedanstående allmänna försäljningsvillkor gäller för alla avtal om leveranser av förbrukningsvaror från 24htryck.se till företagets kunder, när dessa avtal ingås via 24htryck.se:s Internet-sidor.

(3) De gäller även församtliga framtida affärsrelationer med företag och juridiska personer , om inte parterna har träffat en överenskommelse om att andra villkor ska gälla. Avvikande (inköps-)villkor som tillämpas av kunder godtas ej.

 

§ 2 Begreppsbestämningar

I dessa allmänna försäljningsvillkor förstås med

1. "Kunder": Personer som utnyttjar 24htryck.se:s service på www.24htryck.se.se.

2. "Tjänster": Alla slag av tjänster, inklusive leverans av varor.

3. "www.24htryck.se.se": Samtliga Internet-sidor på vilka 24htryck.se tillhandahåller sina tjänster, i synnerhet de sidor som kan nås via www.24htryck.se.se.

4. "Registrering": Den första inloggningen och det första tillståndet till kontinuerlig användning av www.24htryck.se.se.

5. "Lösenord": En kombination av siffror och/eller bokstäver som efter registreringen i kombination med e-postadressen gör det möjligt för kunden att logga in och utnyttja tjänster via www.24htryck.se.se.

6. "Konto": Kundens personliga användarkonto, som kunden får tillgång till efter inmatning av epostadress och lösenord.

7. "Arbetsdagar": Måndag till fredag med undantag för i lagstadgade helgdagar.

8. "Normala öppettider": Måndag till fredag dygnet runt, lördag och söndag 10.00 – 18.00.

 

§ 3 Registrering på hemsidan

(1) För att få tillgång till tjänsterna från 24htryck.se krävs en permanent registrering på www.24htryck.se.se. Registreringen sker genom inmatning av de obligatoriska uppgifterna på det för ändamålet avsedda onlineformuläret. Registreringen avslutas genom att kunden klickar på knappen "Registreringen klar".

(2) 24htryck.se har rätt att vägra registrering utan att ange skäl, även om alla förutsättningar för registrering är uppfyllda.

 

§ 4 Kommunikation med kunden

Kommunikationen med kunden sker i huvudsak via e-post. Kunden måste därför vidta alla åtgärder som behövs för att garantera mottagandet av e-postmeddelanden. Kunden måste senast vid ordertillfället ange en giltig e-mail-adress som gäller från det tillfälle då ordern läggs till dess att den är slutförd. Kunden måste försäkra sig om att alltid kunna ta emot emails från 24htryck.se och justera sitt eventuella spam-/skräppostfilter så att det godkänner dessa. Email-adressen gäller också för framtida beställningar ända tills den återkallas eller kunden meddelar en ändring.

 

§ 5 Ingående av avtal

(1) Vid beställningen markerar kunden först önskad produkt och fyller därefter i de onlineformulär som visas, kontrollerar att uppgifterna på den avslutande översiktssidan är korrekta samt slutför beställningen genom att klicka på knappen "Beställ". I och med att kunden slutför beställningen har ett bindande anbud lämnats. Om beställningen har avsänts korrekt får kunden ett e-postmeddelande som bekräftar att beställningen har ankommit till 24htryck.se. Orderbekräftelsen innehåller all erforderlig information om beställningen och produkten. Bekräftelsemeddelandet innebär dock inte att kundens beställning har godkänts. En avtalsrelation och därmed en avtalsmässig förbindelse beträffande de enskilda tjänsterna uppkommer först när 24htryck.se uttryckligen godkänner anbudet genom att bekräfta det eller genom att utföra en därmed likställd handling, framför allt iordningställande av varuleveransen. Även om kunden skulle ange en avvikande leveransadress, innebär det inte att avtal ingås med innehavaren av denna adress. Beställaren är avtalspart, såvida inte beställaren uppvisat fullmakt att handla i annans namn och 24htryck.se uttryckligen bekräftar att avtal ingåtts med huvudmannen.

 

(2) Kunden kan när som helst avbryta beställningen genom att stänga sökmotorfönstret. Den översiktssida som visas innan beställningen slutförs ger kunden möjlighet att än en gång kontrollera att uppgifterna har matats in rätt och att korrigera eventuella fel efter att ha klickat på knappen "Ändra beställningen". Ordern lagras av 24htryck.se och skickas till kunden tillsammans med bekräftelsemeddelandet. Om kunden förlorar sina handlingar kan han/hon efter skriftlig förfrågan erhålla en kopia av ordern mot ersättning för därvid uppkomna kostnader.

 

§ 6 Konsumentens ångerrätt

För privatpersoner gäller lagstadgad ångerrätt för e-handelsavtal enligt följande: Enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har du som kund rätt att ångra ditt ingångna abonnemangsavtal inom 14 dagar från det datum du har tagit emot den första leveransen av produkten eller väsentlig del darav. Om du som kund vill åberopa din ångerrätt skall detta meddelas till vår oss skriftligen i brev, mail eller fax. Om du väljer att ångra ditt köp står du för returfrakten och risken för varan under transporten tillbaks. Ångerrätten gäller endast om du ångrar detta avtal i sin helhet och returnerar samtliga förpackningar med ytter-kartongerna helt oöppnade. Det är viktigt att du åberopar din ångerrätt inom den föreskrivna tiden. Om du öppnat någon av förpackningarna och brutit förseglingen har du accepterat detta avtal och ångerrätten upphör då att gälla; anmärkningar efter 14 dagar från produktleveransen godkännes ej.

 

Kontaktuppgifter för ångerrätt och retur:.

 

24H-TRYCK - HK Sports & Golf AB

ESKILSTORPSVÄGEN 7

26996 BÅSTAD

 

En kund som köper i egenskap av företagare eller juridisk person har ingen ångerrätt.

 

§ 7 Beskrivning av 24htryck.se:s tjänster

(1) Innehållet i de tjänster som 24htryck.se åtar sig att utföra framgår av uppgifterna på 24htryck.se:s Internetsidor och på översiktssidan före slutförandet av beställningen, samt av orderbekräftelsen och av i förekommande fall överenskomna ändringar och kompletteringar av avtalet.

(2) Färger, lacker och papper får ha smärre färgavvikelser. Färgerna får också avvika jämfört med tidigare leveranser.

(3) Ändring av beställningen kan endast göras genom att ett avtal om ändring eller komplettering av avtalet ingås. Kundens önskemål om ändring utgör ett anbud till 24htryck.se om att ingå ett avtal om hävande av det första avtalet i förening med ett anbud om att ingå ett nytt avtal. 24htryck.se har ingen skyldighet att anta kundens anbud.

(4) 24htryck.se har alltid rätt att dela upp tjänsterna om varje del är för kunden av interesse.

 

§ 8 Produktbeskrivningar, hållbarhet, toleranser

(1) Till varje produkt hör en detaljerad beskrivning av produktens egenskaper och beskaffenhet samt föreskrifter om användning och i förekommande fall säkerhet. Vid köp av produkten utgör innehållet i tillhörande produktbeskrivning därför en del av avtalet. Produktbeskrivningarna kan hämtas både från 24htryck.se:s Internet-sidor direkt vid produktbeställningen och från kundvagnen.

(2) I synnerhet färger och lacker har normalt begränsad hållbarhet. Färgerna och lackerna har en sådan beskaffenhet att de lämpar sig för de flesta normalt förekommande tryckuppgifter. Om kunden önskar använda dem för speciella arbeten på ej konventionella tryckunderlag eller utsätta dem för sällan förekommande påfrestningar rekommenderar vi starkt att förberedande prov utförs, säkrast i form av en mindre förhandsupplaga, så att kunden kan förvissa sig om att de är lämpliga och uppfyller kraven. Ytterligare detaljer framgår av respektive produktbeskrivning.

(3) Produktbeskrivningarna innehåller också uppgifter om överenskomna och för branschen gängse toleranser. För papper gäller detta i synnerhet kvantitet, vikt, mått och tillskärning. Beträffande eventuella kulörtoleranser gäller de mätvillkor och mätvärden som framgår av respektive produktbeskrivning.

(4) Produktbeskrivningarna kan hämtas på 24htryck.se:s Internet-sidor, även i form av lätt utskrivbara .pdffiler. Alla produktbeskrivningar kan också (Download hier) laddas ned och skrivas ut.

 

§ 9 Priser

(1) Priserna för de tjänster som 24htryck.se tillhandahåller framgår av uppgifterna på 24htryck.se:s Internetsidor och på översiktssidan före slutförandet av beställningen samt av orderbekräftelsen och av i förekommande fall överenskomna ändringar och kompletteringar av avtalet. Alternativt gäller den aktuella prislistan för den tidpunkt då avtalet om leverans av respektive tjänster ingicks.

(2) Angivna priser gäller inklusive emballage, frakt till kunden vid ett tillfälle samt lagstadgad mervärdesskatt, om inte annat framgår av översiktssidan före slutförandet av beställningen samt av orderbekräftelsen och av i förekommande fall överenskomna ändringar och kompletteringar av avtalet. I priset ingår inte skatter, avgifter och tullar vid leverans till utlandet, om inte andra regler gäller för det enskilda fallet.

 

§ 10 Fakturering och betalningsvillkor

(1) 24htryck.se sänder enbart ut fakturor med e-post och med kvalificerad elektronisk signatur. 24htryck.se har inte skyldighet att utfärda pappersfakturor. På webbplatsen www.secrypt.de kan kunden gratis ladda ned ett programverktyg (Download hier) som kontrollerar signaturen på fakturan.

(2) Omförskottsbetalning har avtalats ska betalningen ske senast 7 dagar efter mottagandet av orderbekräftelsen.

(3) Fakturor ska betalas netto omedelbart efter faktureringen.

(4) 24htryck.se har, oavsett kundens motsägande bestämmelser, rätt att först avräkna betalningar mot kundens tidigare skulder och att informera kunden om hur denna avräkning har skett. Om det redan finns upplupna kostnader och räntor har 24htryck.se rätt att först avräkna betalningen mot kostnaderna, därefter mot räntorna och sist mot huvudtjänsten.

(5) En betalning anses ha blivit verkställd när 24htryck.se kan disponera beloppet. Beträffande checkar anses betalningen ha blivit verkställd först när checken är inlöst.

(6) Om 24htryck.se får kännedom om förhållanden som sätter kundens kreditvärdighet i fråga (t.ex. betalningsinställelse eller övertrassering) har 24htryck.se rätt att förklara hela den resterande skulden förfallen till betalning, även om 24htryck.se har mottagit checkar. 24htryck.se har i sådana fall även rätt att kräva förskottsbetalning eller borgen.

(7) Om ett autogirouppdrag avvisas eller returneras ska kunden ersätta 24htryck.se för de kostnader som den handläggande banken har debiterat.

(8) Fakturabeloppet förfaller till betalning inom 7 dagar efter fakturadatum, innebärande att dröjsmålsränta enligt lag utgår utan särskild påminnelse. För påminnelse tillkommer en avgift om 50 kr.

 

 

§ 11 Leveranstid och dröjsmål med leverans

(1) Leveranstider eller tidsfrister för tillhandahållandet av 24htryck.se:s tjänster är aldrig bindande. De anger enbart en uppskattning av tider eller tidpunkter för fullgörandet av tjänsterna, om inte andra regler gäller för det enskilda fallet. Leveranstider räknas enbart i antal arbetsdagar.

(2) Såvida det inte särskilt avtalats, är inte 24htryck.se skyldig att producera eller att leverera varan innan fullständig betalning erhållits.

(3) Vid 24htryck.se:s dröjsmål gäller följande. Dröjsmål föreligger när varan inte avlämnas inom leveranstiden. Kunden ska vid försening först skriftligen förelägga 24htryck.se en bestämd och skälig tilläggstid. Om produkten inte avlämnas inom tilläggstiden, äger kunden antingen kräva fullgörelse eller, under förutsättning att syftet med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet och 24htryck.se insett eller bort inse det, häva avtalet.

Omedelbar hävning utan att kunden först förelagt en bestämd tilläggstid, får endast ske om kunden i beställningen uttryckligt angett leveranstidens särskilda betydelse för kunden och 24htryck.se skriftligen accepterat villkoret. Kund som är företagare eller juridisk person har endast rätt till ersättning för den skada han lider genom 24htryck.se:s dröjsmål, om dröjsmålet eller förlusten beror på försummelse från 24htryck.se:s sida. Kund som är konsument har rätt till ersättning för den skada han eller hon lider genom 24htryck.se:s dröjsmål, om inte 24htryck.se visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför 24htryck.se:s kontroll som 24htryck.se inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid beställningen och vars följder 24htryck.se inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror dröjsmålet på tredje man som 24htryck.se anlitat

(4) Förseningar av tjänster på grund av force majeure och på grund av händelser som inte endast tillfälligt försvårar eller omöjliggör för 24htryck.se att utföra tjänsterna – till sådana händelser räknas i synnerhet strejk, lockout, myndighetsåtgärder m.m., även sådana som drabbar 24htryck.se:s leverantörer eller deras underleverantörer – medför inte skadeståndsansvar för 24htryck.se ens om bindande leveranstider och tidsfrister undantagsvis har avtalats. De medför rätt för 24htryck.se att senarelägga tjänsten med den tid som hindret varar samt under en rimlig igångsättningstid eller att helt eller delvis frånträda avtalet beträffande dess ännu ej fullgjorda del. Om ovannämnda förhållanden medför att tjänsten omöjliggörs befrias 24htryck.se från sitt leveransåtagande. Om hindret varar under längre tid än två månader har kunden rätt att efter en rimlig varseltid frånträda avtalet beträffande dess ännu ej fullgjorda del.

(5) För att 24htryck.se ska kunna fullgöra tjänsten inom överenskommen tid krävs att kunden i rätt tid, fullständigt och i enlighet med bestämmelserna genomför de begärda åtgärderna samt verkställer betalning eller vid betalning med kreditkort godkänner betalning genom kreditkortsföretaget, om inte undantagsvis betalning mot faktura har överenskommits.

 

§ 12 Leverans och riskövertagande

(1) Är kunden näringsidkare, sker avlämnandet och risken går över på kunden, när 24htryck.se överlämnar varan till transportören, dock senast när varan lämnar produktionen. Om varan är färdig för transport men leverans eller mottagande försenas pga. omständighet som inte 24htryck.se ansvarar för, går risken över på kunden när kunden mottagit meddelande om att varan är färdig för transport.

(2) Är kunden konsument, sker avlämnande och går risken över först när varan kommer i kundens besittning eller vid kundens dröjsmål avseende mottagning av varan. 24htryck.se ansvarar inte för försämring av varan som inträffar efter det att kunden underlåtit att ta emot varan i rätt tid och som beror enbart på varans egen beskaffenhet.

(3) Om kunden så skriftligen begär, kan 24htryck.se låta försäkra försändelsen i sedvanlig omfattning på kundens bekostnad.

(4) Om leveransen returneras som obeställbar har 24htryck.se ingen skyldighet att förvara den för kundens räkning. Tillfällig förvaring sker på kundens risk.

 

§ 13 Äganderättsförbehåll

(1) Om kunden är privatperson förbehåller sig 24htryck.se äganderätt till de levererade varorna till dess att full betalning har erlagts för fordringar enligt vederbörande avtal.

(2) Om kunden är företagare eller juridisk person gäller följande regler:

a) De levererade varorna förblir 24htryck.se:s egendom. Bearbetning eller förändring sker alltid för 24htryck.se:s räkning i egenskap av tillverkare, dock utan att någon ersättningsskyldighet uppkommer för 24htryck.se. Om 24htryck.se:s äganderätt upphör genom förbindelse avtalas redan här att 24htryck.se:s äganderätt till den samägda varan ska övergå till 24htryck.se i proportion till värdet (faktureringsvärde). Kunden ska förvara 24htryck.se:s egendom utan ersättning.

b) Vid avtalsstridiga handlingar, i synnerhet om kunden är försenad med sina betalningar, har 24htryck.se rätt att kräva att varorna återlämnas. Därmed upphör kundens provisoriska rätt till kvarhållande. Uppsägning eller frånträdande av avtalet krävs inte.

 

§ 14 Kvittning, rätt att hålla inne betalning

(1) Kunden har, även om påpekanden om brister eller motkrav har framförts, rätt till kvittning, innehållande och frånträdande enbart om motkraven har fastslagits genom lagakraftvunnen dom eller om de är obestridda. Kunden har dock rätt till innehållande även utan de särskilda förutsättningarna enligt första stycket om rätten till innehållande kan hävdas med stöd av motkrav enligt samma avtalsrelation.

(2) Kunden får inte överlåta krav enligt detta avtal till tredje part utan föregående skriftligt medgivande från 24htryck.se.

 

§ 15 Garanti

(1) Om kunden är privatperson gäller lagstadgade garantibestämmelser. Garantin gäller dock inte för uppenbara brister om de inte anmäls till 24htryck.se inom två veckor efter att varorna har mottagits. För att tidsfristen skall anses ha hållits räcker det att anmälan har avsänts i rätt tid. Anmälan om brister ska inlämnas med e-post, brev eller fax. Upplysningsvis påpekas här att de gängse toleranser inom branschen som anges i produktbeskrivningarna (§ 9 punkt 3) återger den avtalade beskaffenheten och att därför inga brister hos varorna kan anses föreligga inom dessa toleransgränser.

(2) Om kunden är företagare eller juridisk person gäller därutöver följande regler:

a) Garantin kan inte åberopas vid ringa avvikelse från avtalad beskaffenhet eller ringa inskränkning av användbarheten. I synnerhet gäller de för branschen gängse toleranser som framgår av produktbeskrivningarna (§ 9 punkt 3).

b) 24htryck.se har inom ramen för sitt garantiåtagande rätt att enligt eget val antingen reparera varorna eller leverera nya varor.

(3) Beträffande skadeståndsanspråk gäller i övrigt bestämmelserna i § 16 (skadestånd).

 

§ 16 Skadestånd

(1) Gentemot kund som är näringsidkare gäller följande. 24htryck.se ansvarar endast för skador som uppkommer på varan (direkta skador) genom uppsåtligt eller vårdslöst handlande hos 24htryck.se. Under inga omständigheter ansvarar 24H-TRYCK - HK Sports & Golf AB för skada, som uppkommer på annat än själva varan (indirekt skada), i synnerhet inte för utebliven vinst, annan förmögenhetsskada eller ideell skada hos kunden.

(2) Gentemot kund som är konsument gäller vad som stadgas i konsumentköplagen avseende rätt till skadestånd, dock utgår under inga omständigheter ersättning för förlust i näringsverksamhet.

 

§ 17 Preskription

(1) Om kunden är privatperson preskriberas kraven enligt lagens bestämmelser. Om kunden däremot är företagare eller juridisk person preskriberas kraven enligt följande stycken.

(2) Preskriptionstiden utgör:

a) Vid anspråk på återbetalning av ersättning på grund av återgång eller nedsättning: ett år räknat från den i lag eller enligt avtal fastställda preskriptionstidens början, dock minst tre månader räknat från det att ett giltigt återgångs- eller nedsättningskrav har ställts.

b) Vid andra anspråk på grund av fel i varan: ett år från leveransdatum.

c) Vid anspråk på grund av rättsligt fel: ett år, om det rättsliga felet inte utgörs av tredje parts ensamrätt som medför att denna tredje part kan kräva utlämnande eller destruering av de varor som levererats till kunden.

d) Vid andra anspråk på skadestånd eller ersättning för onödiga kostnader: ett år räknat från den tidpunkt då kunden erhöll kännedom om de anspråksgrundande förhållandena eller skulle ha erhållit sådan kännedom om inte grov vårdslöshet hade förelegat.

 

§ 18 Schablonmässiga krav mot kunden

(1) Parterna är överens om att schablonmässig skadeersättning ska utgå i följande fall (schablonkrav):

a) Om 24htryck.se utnyttjar sin rätt att frånträda avtalet efter en varseltid på grund av försenad betalning från kunden .

b) Om 24htryck.se av en annan anledning, som orsakats av kunden, har laglig rätt att häva avtalet och utnyttjar denna rätt före leveransen.

c) Om kunden avbokar sin beställning utan att ha rätt att häva avtalet (t.ex. ångerrätt för privatpersoner, återgångs- eller uppsägningsrätt, överklaganderätt).

(2) Den schablonmässiga ersättningen uppgår vid nettoorderbelopp (exklusive mervärdesskatt och fraktkostnader) upp till 250,00 kr till 50,00 kr, upp till 5.000,00 kr till 150,00 kr och över 5.000,01 kr till 250,00 kr.

(3) Kunden har möjlighet att påvisa att 24htryck.se inte alls eller bara i mindre grad har åsamkats skada eller kostnad eller att ersättningen är orimligt hög.

(4) 24htryck.se har möjlighet att påvisa att företaget har åsamkats en svårare skada.

 

§ 19 Sekretess

Parterna får inte göra affärs- och företagshemligheter eller andra konfidentiella upplysningar som erhålls i samband med affärsrelationen och som tillhör den andra parten tillgängliga för utomstående. Detta gäller även efter att avtalsförhållandet har upphört.

 

§ 20 Personuppgifter

24htryck.se behandlar personuppgifter som kunden meddelar i samband med avtal eller vilka inhämtas i samband med eventuell kreditupplysning. Behandling sker för att kunna fullgöra avtalet med den registrerade eller för att pröva den registrerades kreditvärdighet såväl som annat berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige som väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. 24htryck.se behandlar data även för att informera om produkter och tjänster från 24htryck.se, om den registrerade uttryckligen godkänt det. 24htryck.se lämnar en gång per kalenderår på kundens ansökan och utan kostnad för denne besked om huruvida personuppgifter rörande en sökande behandlas eller ej samt, i förekommande fall, vilka uppgifter som behandlas och varifrån dessa hämtas. Sådan ansökan skall lämnas skriftligen till den personuppgiftsansvarige enligt nedan och vara undertecknad av den sökande själv, 24htryck.se kommer på kundens begäran att omedelbart rätta eller ta bort felaktiga personuppgifter.

 

Personuppgiftsansvarig enligt lag är:

24H-TRYCK - HK Sports & Golf AB,

Eskilstorpsvägen 7

26996 BÅSTAD

 

§ 21 Tillämplig lag, forum, ogiltighet

Svensk rätt äger tillämpning på samtliga rättsförhållanden mellan 24htryck.se och kunden.

Behörig domstol för talan mot kund som är näringsidkare är Solna tingsrätt i första instans. 24htryck.se äger dock, efter eget val, inleda rättsliga åtgärder mot kund vid den tingsrätt som är behörig enligt lag.

 

För det fall en bestämmelse i dessa allmänna villkor eller annan överenskommelse som träffas mellan 24htryck.se och kunden skulle vara eller förbli ogiltig, har det ingen inverkan på övriga bestämmelser och överenskommelser mellan 24htryck.se och kunden. Den ogiltiga bestämmelsen ersätts av annan reglering som kommer närmast parternas ekonomiska målsättning.

24HTRYCK

FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET

 

© Copyright.

All Rights Reserved.

FÖRSÄLJNING

 

NY ADRESS!
Eskilstorpsvägen 7, Båstad

support@24htryck.se

0700 92 82 10

Följ oss

 

Facebook

HUVUDKONTOR

 

Eskilstorpsvägen 7

26996 Båstad

0431 700 45

ekonomi@24htryck.se